Saglasnost za upotrebu ličnih podataka od strane S.O. Apatinska Pivara

Saglasnost za korišćenje ličnih podataka S.O.S.S. APATINSKA PIVARA, TRG OSLOBODJENJA 5, Apatin, PIB: 108473536, MB: 08947104, koje zastupa predsednik sindikata Ličina Goran (dalje u tekstu: „S.O. APATINSKA PIVARA“), poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS br.97/08,104/09-dr.zakon,68/12-odluka US i 107/12) u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na internet strane S.O. APATINSKA PIVARA-a (putem registracionog formulara, prijave za newsletter i dr.) ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom sprovođenja ankete za članove, davanja povratnih informacija, učestvovanja u konkursima ili prijavama za posao putem slanja radne biografije (CV-a) i slično. Ukoliko ne želite da ostavite lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim delovima, uslugama ili funkcijama internet strana S.O. APATINSKA PIVARA  ili S.O. APATINSKA PIVARA neće biti u mogućnosti da Vam pruži odgovor na pojedina pitanja. Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane S.O. APATINSKA PIVARA -a na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

  • lično ime i prezime i jmbg,
  • adresa prebivališta/boravišta,
  • e-mail adresa,
  • broj telefona, mobilonog telefona i/ili faksa, sve nadalje naznačeno kao „Lični podaci“.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo radi:

  • evidencije članova,
  • naše interne statističke obrade podataka,
  • promocije novih pogodnosti za članstvo,
  • mogućnosti slanja informacija, dopisa, i drugih materijala,

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Konačno, korišćenjem ove Strane, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu i dr.) radi operativnih i sigurnosnih razloga i radi boljeg razumevanja na koji se način koriste naše Strane. Davanjem Saglasnosti za korišćenje ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane S.O. APATINSKA PIVARA-a ili povezanih članica sindikata poljoprivrede Srbije

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom). Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na Internet strane S.O. APATINSKA PIVARA-a i ne primenjuju se na strane trećih osoba. Na Internet stranama S.O. APATINSKA PIVARA-a mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Štaviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantovati nivo standarda zaštite privatnosti na takvim stranama, niti preuzeti odgovornost za sadržaj strana koje nisu Internet strane pod kontrolom S.O. APATINSKA PIVARA-a. Ova Pravila privatnosti nisu namenjena primeni na bilo kojoj Internet strani koja ne pripada S.O. APATINSKA PIVARA, a čija se veza može nalaziti na Internet stranama S.O. APATINSKA PIVARA-a. Kada god koristite veze na druge Internet strane, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne Internet strane. Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke S.O. APATINSKA PIVARA štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima S.O. APATINSKA PIVARA-a i/ili društvima angažovanim od strane S.O. APATINSKA PIVARA-a, S.O. APATINSKA PIVARA  posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe S.O. APATINSKA PIVARA-a i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade,. Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu – trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, možete da zatražite promenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane S.O. APATINSKA PIVARA-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje S.O. APATINSKA PIVARA sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja neke od sledećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka.

U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom napred navedenih Ličnih Podataka i/ili ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete i/ili ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom, telefaksom) na adresu S.O. APATINSKA PIVARA, TRG OSLOBODJENJA 5, Apatin, ili putem e-maila na adresu Apa.NezavisniSindikat@molsoncoors.com